Có thể bạn đã nghe ở đâu đó về ngày 29 tháng 2 dương lịch là một ngày đặc biệt.

Đặc biệt bởi vì phải sau 4 năm mới lại có ngày 29 tháng 2

Vì sao lại có sự việc đó? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé!

Ngày 29 tháng 2 dương lịch được gọi là ngày nhuận, xuất hiện trong năm nhuận ( năm có 366 ngày dương lịch).

Lịch tính thời gian theo mặt trời được gọi là dương lịch. Là khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa lại 6 giờ và nếu 4 năm dồn lại sẽ thừa 24 giờ, tương ứng một ngày. Ngày nhuận hay nhiều nơi gọi là ngày nhuần theo dương lịch được quy ước vào tháng 2 có 29 ngày thì ngày 29 tháng 2 được gọi là ngày nhuận, những năm có 356 ngày thì tháng 2 có 28 ngày.

Cách tính năm nhuận dương lịch và ngày nhuận?

Năm nhuận dương lịch là sẽ có thêm 1 ngày.
Ngày nhuận sẽ là ngày 29 tháng 2 dương lịch.

Quy ước những năm dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận.

Ví dụ:
2019 không chia hết cho 4 nên 2019 không phải năm nhuận.
2020 chia hết cho 4 nên năm 2020 là năm nhuận.
Ngoài ra, với những năm tròn thế kỷ (những năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu chia hết thì năm đó là năm có nhuận (hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).

Ví dụ: 1600 và 2000 là các năm nhuận nhưng 1700, 1800 và 1900 không phải năm nhuận.
Tương tự như vậy, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600, 2700, 2900 và 3000 không phải năm nhuận nhưng 2400 và 2800 là các năm nhuận.